Provedba nacionalnog akcionog plana za Rezoluciju 1325 o ženama, miru i sigurnosti

27 Sep, 2012 |

Švedska vlada je danas donijela odluku o nizu pokazatelja za praćenje provedbe švedskog nacionalnog akcionog plana za UN Rezoluciju 1325 o ženama, miru i sigurnosti.

Rezolucija 1325

Rezolucija 1325

Razvijeno je sedam nacionalnih pokazatelja kojima se poboljšavaju mogućnosti mjerenja i procjene ciljeva utvrđenih u akcionom planu Švedske. Pokazatelji, između ostalog, računaju broj žena uključenih u međunarodne mirovne operacije.

Akademija Folke Bernadotte, Oružane snage, Kazneno-popravne institucije, Uprava za društvenu zaštitu i pripravnost, Nacionalna policija i Sida dobili su od vlade zadatak da pomoću tih pokazatelja godišnje izvještavaju o provedbi akcionog plana.

– Švedska prioritira pitanja ženskog učešća u radu na miru i sigurnosti i uslova žena i djevojaka u ratovima i sukobima. Da bi se moglo procijeniti ono što radimo, u skladu s nacionalnim akcionim planom za Rezoluciju 1325, pokazatelji su važan instrument, kaže ministar vanjskih poslova Carl Bildt.

O UN Rezoluciji 1325 o ženama, miru i sigurnosti

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 2000. Rezoluciju 1325 o ženama, miru i sigurnosti. Glavni cilj te rezolucije je povećanje učešća žena u radu na miru i sigurnosti, te jačanje zaštite žena i djevojaka u konfliktnim situacijama.

Švedska je 2006., kao jedna od prvih zemalja u svijetu, usvojila nacionalni akcioni plan za UN Rezoluciju 1325. 2009. je usvojen revidirani akcioni plan za 2009–2012., koji je današnjom odlukom produžen do 2015. U sadašnji akcioni plan uključena je i Rezolucija 1820 o zaštiti žena od seksualnog nasilja u sukobima.

Izvor: Genomförandet av den nationella handlingsplanen för 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

Stranica obnovljena: 2016-05-12

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X