Rezolucija 1325 (2000)

Rezolucija 1325 (2000) usvojena na 4213. sastanku, 31. oktobra 2000. godine.

Rezolucija 1325

Rezolucija 1325

Žene, mir i sigurnost

Vijeće sigurnosti,

 • pozivajući se na rezolucije br. 1261 (1999) od 25. augusta 1999., 1265 (1999) od septembra 1999., 1296 (2000) od aprila 2000. i 1314 (2000) od augusta 2000. godine, kao i na relevantne izjave njegovog predsjednika uključujući i izjavu koju je predsjednik dao novinarima povodom dana Ujedinjenih naroda posvećenom pravima žena i međunarodnom miru, 8 marta 2000. (SC/6816),
 • pozivajući se na obaveze Pekinške deklaracije i Platforme djelovanja (A/52/231) kao i sve obaveze sadržane u konačnom dokumentu 23. posebne sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda pod nazivom ”Žene 2000: rodna ravnopravnost, razvoj i mir u 21. vijeku” (A/S-23/10 Rev. 1) a posebno na dio koji se tiče žena i oružanih sukoba,
 • imajući u vidu namjenu i principe Povelje Ujedinjenih naroda te osnovnu odgovornost Vijeća sigurnosti prema Povelji o održanju međunarodnog mira i sigurnosti,
 • izražavajući zabrinutost da se civili, posebno žene i djeca, ubrajaju u većinu onih koji su negativno pogođeni vojnim sukobom, uključujući i izbjeglice i interno raseljena lica, kao i činjenicu da su oni u sve većoj mjeri meta strana u sukobu i vojnih elemenata, te prepoznajući posljedice udara koje on ima na trajni mir i pomirenje,
 • reafirmirajući važnost uloge žena u sprečavanju i rješavanju konflikata i u izgradnji mira, naglašavajući važnost njihove jednake participacije i potpunom uključenju u sve napore na održanju i promociji mira i sigurnosti kao i potrebu povećanja njihove uloge u donošenju odluka koje se tiču sprečavanja i rješavanja konflikta,
 • reafirmirajući potrebu za punom primjenom zakona o humanitarnim i ljudskim pravima koji štite prava žena i djevojaka tokom i poslije konflikta,
 • naglašavajući potrebu da sve strane treba da osiguraju da programima svjesnosti o minama i čišćenju mina budu uzete u obzir i posebne potrebe žena i djevojaka,
 • prepoznajući hitnu potrebu izjednačavanja perspektive spolova u mirovnim operacijama, te u ovom smislu pozivajući se na Windhoek deklaraciju i Namibijski plan djelovanja o uključivanju perspektive spolova u višedimenzionalne operacije podrške miru (S/2000/693),
 • prepoznajući također važnost preporuka sadržanih u izjavama njenog predsjednika datim novinarima 8. marta 2000. godine o specijaliziranoj obuci zaštite, posebnih potreba i ljudskih prava žena i djece u konfliktnim situacijama za sve osoblje koje učestvuje u mirovnim operacijama,
 • imajući u vidu da razumijevanje uticaja oružanog sukoba na žene i djevojke, efektivni institucionalni dogovori koji garantiraju njihovu zaštitu i potpuno učešće u mirovnom procesu, može uveliko doprinijeti održanju i promociji međunarodnog mira i sigurnosti,
 • naglašavajući potrebu konsolidiranja podataka o uticaju oružanog sukoba na žene i djevojke,
 1. poziva zemlje članice da osiguraju povećano prisustvo žena na svim nivoima odlučivanja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i mehanizmima za sprečavanje, vođenje i rješavanje sukoba;
 2. ohrabruje generalnog sekretara da provede svoj strateški plan djelovanja (A/49/587) koji poziva na povećano učešće žena na nivoima odlučivanja u rješavanju konflikata i mirovnim procesima;
 3. poziva generalnog sekretara da imenuje više žena za specijalne predstavnice i izaslanice koje će obavljati dužnosti u njegovo ime, te tim povodom poziva zemlje članice da nominiraju svoje kandidatkinje i dostave njihova imena generalnom sekretaru kako bi bile uključene u regularne ažurirane centralizirane rostere;
 4. nadalje poziva generalnog sekretara da traži proširenje uloge i doprinosa žena u operacijama Ujedinjenih naroda na terenu a posebno među vojnim posmatračima, civilnom policijom, te osobljem koje se bavi ljudskim pravima i humanitarnim radom;
 5. izražava spremnost da ugradi perspektivu spolova u mirovne operacije i poziva generalnog sekretara da osigura da, kad god je to moguće, uključi komponentu spola u operacije na terenu;
 6. zahtijeva od generalnog sekretara da osigura zemljama članicama vodiče i materijale za obuku o zaštiti, pravima i posebnim potrebama žena kao i o važnosti uključivanja žena u sve mirotvorne operacije i mjere izgradnje mira, poziva zemlje članice da ugrade ove elemente kao i obuku o svjesnosti od opasnosti od HIV/AIDS-a u svoje nacionalne programe obuke za vojno i osoblje civilne policije u pripremi za razmještanje trupa, nadalje traži da generalni sekretar osigura da civilno osoblje u mirovnim operacijama prođe sličnu obuku;
 7. poziva zemlje članice da povećaju svoju dobrovoljnu finansijsku, tehničku i logističku podršku osjetljivim obukama za spolove, uključujući one koje su preduzete u okviru relevantnih programa i fondova, inter alia, Fonda za žene i Fonda za djecu Ujedinjenih naroda te visokog komesara Ujedinjenih naroda za izbjeglice i ostalih relevantnih tijela;
 8. poziva sve uključene strane da, prilikom pregovora i dogovora o provođenju mira, usvoje perspektivu spolova, uključi, inter alia:
  1. posebne potrebe žena i djevojaka tokom repatrijacije i ponovnog naseljavanja te tokom rehabilitacije, reintegracije i postkonfliktne rekonstrukcije;
  2. mjere koje podržavaju mirovne inicijative žena lokalnog područja i lokalne procese za rješavanje konflikta i koje uključuju žene u svim mehanizmima za provođenje mirovnih sporazuma;
  3. mjere koje će osigurati zaštitu i poštovanje ljudskih prava žena i djevojaka pogotovo zbog toga što se one odnose na ustav, izborni sistem, policiju i pravosuđe;
 9. poziva sve strane u oružanom sukobu da u potpunosti poštuju međunarodno pravo koje se primjenjuje u zaštiti žena i djevojaka kao civila a posebno da poštuju obaveze koje se odnose na njih prema Ženevskim konvencijama iz 1949. uz to i u Dodatnom protokolu iz 1997., Konvenciji o izbjeglicama iz 1951. i uz to Protokolu iz 1967., Konvenciji Vijeća sigurnosti – 5 – izvještaj za novinare SC/6942 4213-I sastanak (PM) 31. oktobra 2000. godine, o eliminaciji svih formi diskriminacije žena iz 1979. uz to i Opcioni protokol iz 1999., Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. i još dva opciona protokola iz maja 2000. godine, imajući u vidu i relevantne propise Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda;
 10. poziva strane u oružanom sukobu da preduzmu ozbiljne mjere da zaštite žene i djevojke od nasilja zasnovanog na spolnoj pripadnosti, pogotovo silovanja i drugih načina seksualnog nasilja, te svih ostalih tipova nasilja u situacijama oružanog sukoba;
 11. naglašava odgovornost svih država da stave tačku na nekažnjavanje i da kazne one koji su odgovorni za genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine, uključujući i one koji se odnose na seksualno nasilje nad ženama i djevojkama, te u ovom smislu naglašava potrebu isključenja ovih zločina, gdje je to moguće, iz odredbi o amnestiji;
 12. poziva sve strane u oružanom sukobu da poštuju civilni i humanitarni karakter izbjegličkih kampova i naselja i da uzmu u obzir posebne potrebe žena i djevojaka uključujući i njihove zamisli, i poziva se na Rezoluciju 1208 (1998) od 19. novembra 1998.;
 13. podstiče sve one koji su uključeni u planiranje razoružanja, demobilizaciju i reintegraciju da razmotre različite potrebe žena i muškaraca bivših vojnika, te da uzmu u obzir potrebe članova njihovih porodica;
 14. reafirmira svoju spremnost, kad god se usvoje mjere prema članu 41. Povelje Ujedinjenih naroda, da iznese svoje mišljenje o njihovom potencijalnom udaru na civilnu populaciju imajući u vidu posebne potrebe žena i djevojaka kako bi se razmotrila odgovarajuća humanitarna izuzeća;
 15. Izražava spremnost da osigura da misije Vijeća sigurnosti uzmu u obzir spol i prava žena, uključujući ukupne konsultacije s lokalnim i međunarodnim organizacijama (grupama) žena;
 16. poziva generalnog sekretara da provede studiju o uticaju oružanog sukoba na žene i djevojke, ulozi žena u izgradnji mira i dimenzije spolova u mirovnim procesima i razrješenju konflikta, te ga poziva da podnese izvještaj Vijeću sigurnosti o rezultatima te studije i da je proslijedi svim zemljama članicama Ujedinjenih naroda;
 17. zahtijeva od generalnog sekretara, kada bude prikladno, da u svoje izvještavanje pred Vijećem sigurnosti uključi napredak postignut u izjednačavanju spolova kroz mirovne misije i sve druge aspekte koji se odnose na žene i djevojke;
 18. odlučuje da ostane aktivno uključeno u ovo pitanje.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski