Statut

Skupština Bosanskohercegovačkog saveza žena u Švedskoj na redovnoj sjednici održanoj 13. 3. 1999. u Skövdeu donijela je i temeljem svojih odluka na redovnim sjednicama održanim 17. 4. 2004. u Kalmaru, 8. 3. 2008. i 17. 3. 2012. u Värnamu, 16. 3. 2013. u Kristianstadu, 29. 3. 2014. u Boråsu, 19. 3. 2016. u Skövdeu, 25. 3. 2017. u Jönköpingu, 24. 3. 2018. u Lidköpingu, 28. 3. 2021. na video konferenciji i 26. 3. 2022. u Göteborgu izmijenila i dopunila:

Statut
Bosanskohercegovačkog saveza žena u Švedskoj
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
I – Opšte odredbe
§ 1.

Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj (u daljem tekstu BHSŽ) je dobrovoljna, nepolitička organizacija, koja objedinjava udruženja, sekcije i aktive žena podijeljene u pojedine regije ili tome slične načine organizovanja.

Svako udruženje, sekcija i aktiv u principu je samostalno u svom radu tako što udovoljava zahtjevima i potrebama svoga članstva i ukoliko je to u skladu sa zajednički utvrđenim principima BHSŽ i odredbama ovog Statuta.

BHSŽ će se u svom radu pridržavati principa i standarda organizacija kojima je pristupio.

Svi organizacioni dijelovi BHSŽ koji sarađuju s Trezvenjačkim obrazovnim savezom NBV dužni su poštivati trezvenjaštvo kao jedno od osnovnih načela te organizacije.

§ 2.

Organizacionu strukturu BHSŽ utvrđuje Skupština BHSŽ rukovodeći se prije svega geografskim kriterijima porijekla udruženih organizacija.

§ 3.

Udruženja i sekcije žena koje pripadaju pojedinim organizacionim dijelovima u smislu člana 2. Statuta, imaju zajednički cilj i zadatak iznalaženja najboljih rješenja u ostvarivanju organizovane zaštite i pomoći ženi, djeci i porodici, na pripremi i realizaciji najadekvatnijih načina obrazovanja, informisanja, kulturnih, sportskih, humanitarnih aktivnosti i zajedničkog nastupa sa sličnim organizacijama u inostranstvu.

Stalni i primarni zadatak BHSŽ je saradnja sa organizacijama žena u Švedskoj, te na taj način uključivanje u svakodnevni društveni život zemlje u kojoj živimo i djelujemo.

§ 4.

Ovim Statutom se uređuje: naziv, sjedište, djelatnost, organizacija, finansiranje, zajednička nastupanja, opšti ciljevi, te prava i dužnosti izabranih organa i nosilaca posebnih ovlaštenja i dužnosti u okviru BHSŽ.

§ 5.

Naziv organizacije glasi:

Bosanskohercegovački Savez žena u Švedskoj – skraćeno BHSŽ.

§ 6.

Sjedište BHSŽ je u Skövdeu, org. broj 866601- 5824, postgiro 1269573-0.

§ 7.

BHSŽ ima pečat okruglog oblika, prečnika 35 mm, koji u sredini ima stilizovanu zastavu BiH na kojoj kružno piše Bosnien och Hercegovina, a izvan zastave Kvinnoriksförbund. U okvirnom rubnom krugu pečata piše Bosanskohercegovački savez žena Sverige – Švedska.

§ 8.

BHSŽ organizuje i provodi svoju djelatnost na teritoriji kraljevine Švedske i ostvaruje saradnju sa bliskim organizacijama i institucijama gdje god se za to ukažu mogućnosti i potrebe a u skladu sa proklamovanim ciljevima i interesima BHSŽ (navedenim u ovom Statutu) a posebno sa zemljom maticom.

II – Ciljevi i zadaci BHSŽ
§ 9.

BHSŽ ima ciljeve i zadatke:

 • organizovano ostvarivanje zaštite i pomoći ženi i porodici;
 • stalna borba za status žene i njenu afirmaciju u društvu;
 • njegovanje kulturno-historijskog nasljeđa, obilježja i specifičnosti bosanskohercegovačkih vrijednosti;
 • humanitarni rad sa posebnom pažnjom na pomoć ženama, djeci i iznemoglima;
 • integracija žene u švedsko društvo;
 • učešće u demokratskim procesima švedskog društva;
 • stalne aktivnosti i na svim drugim pitanjima vezanim za afirmaciju žene, djece i porodice, veza sa domovinom kao i demokratskim miljeom zemlje u kojoj živimo.
§ 10.

Navedene ciljeve i zadatke BHSŽ će ostvarivati kroz slijedeće sadržaje:

 • aktivno učešće članstva u realizaciji ciljeva i zadataka;
 • predavanja u aktivima iz različitih sfera života od interesa za ženu, dijete i porodicu;
 • organizovanje stručnih skupova, seminara, savjetovanja na nivou regija i BHSŽ uz prisustvo gostiju iz zemlje i inostranstva;
 • podsticanje i potpora svih aktivnosti na izradu projekata prihvatljivih za državne organe kraljevine Švedske, a koji afirmišu status žene;
 • ostvarivanje saradnje sa svim javnim informativnim glasilima u Švedskoj i šire;
 • borba protiv svih negativnosti u društvu, s posebnim osvrtom na negativnosti kojima podliježu mladi, kao što su: droga, alkohol, nacizam, rasizam, nasilno ponašanje i druge nepravde prema nemoćnim i slabijim osobama, ženama i djeci;
 • saradnja sa organima vlasti i upravljanja na svim nivoima kao i nevladinim organizacijama.
III – Članstvo
§ 11.

Članovi BHSŽ su udruženja, sekcije, aktivi, pojedinci.

Članovima BHSŽ postaju udruženja, sekcije, aktivi, pojedinci koji su donijeli odluku da pristupe BHSŽ, prihvatili Statut i platili utvrđenu članarinu.

Članovi BHSŽ mogu biti i muškarci i djeca;

Pored navedenih, Skupština BHSŽ može primiti kao počasne članove ona udruženja/pojedince koja su dala poseban doprinos afirmaciji BHSŽ ili njegovih organizacionih jedinica.

§ 12.

Članovi BHSŽ mogu biti redovni, pridruženi i počasni.

§ 13.

Regije i organizacione jedinice utvrđene skupštinskom odlukom o organizacionoj strukturi imaju svoja prava i dužnosti koja se sastoje u:

 • učešću u akcijama BHSŽ;
 • predlaganju i iniciranju programa i projekata, predlaganju nosilaca i utvrđivanju rokova izvršavanja istih;
 • biranju svih vrsta zastupnika;
 • odlučivanju o sticanju i raspodjeli zajedničkih sredstava BHSŽ;
 • pravo na informisanje i javnost rada cjelokupnih aktivnosti BHSŽ.
§ 14.

Prestanak članstva u BHSŽ nastupa na osnovu izjašnjavanja pismenim putem od strane pojedinca, udruženja, sekcije, regionalnog udruženja ili neke druge organizacione forme u okviru BHSŽ kao i odlukom Glavnog odbora.

Iz članstva će se isključiti svaki pojedinac ili organizacija koji/a svojim djelovanjem radi protiv interesa BHSŽ i protiv odredbi ovog Statuta, šteti ugledu BHSŽ ili na neki drugi način ometa rad organizacije i njenih pojedinih članova. Svaka isključena osoba ili organizacija ima pravo na žalbu koja se podnosi Skupštini BHSŽ.

Članstvo prestaje danom dostavljanja pismenog obavještenja od strane pojedinca ili nadležnog organa iz organizaciji čije članstvo prestaje kao i danom donošenja odluke od strane Glavnog odbora o isključenju.

Obavještenje se dostavlja sekretarijatu BHSŽ koji je dužan isto proslijediti predsjedniku Skupštine i Glavnom odboru BHSŽ. U slučaju isključenja od strane Glavnog odbora obavještenje sa odlukom o isključenju se u najkraćem mogućem roku dostavlja strani u pitanju s tim da ono mora sadržavati i pouku o pravu na žalbu saglasno stavu 3 ovoga člana.

IV – Organi BHSŽ
§ 15.

Organi BHSŽ su:

 1. Skupština
 2. Glavni odbor
 3. Nadzorna komisija
 4. Izborna komisija
1 – Skupština
§ 16.

Najviši organ upravljanja je Skupština. Svaki osnovni organizacioni oblik (udruženje, sekcija, aktiv) delegira po dva delegata u Skupštinu BHSŽ. Predsjednik i potpredsjednik Skupštine, članovi Glavnog odbora, Nadzorne i Izborne komisije su delegati Skupštine po funkciji. U slučaju spriječenosti delegata da prisustvuju Skupštini isti će ovlastiti svoga zamjenika.

§ 17.

Skupština BHSŽ radi i odlučuje na sjednicama. Redovna Skupština se, po mogućnosti, održava u sedmici oko 1. marta, a najkasnije do kraja aprila svake godine. Mjesto i datum održavanja Skupštine utvrđuje Glavni odbor uz konsultacije sa predsjednikom Skupštine. Vanredna Skupština se može sazvati na osnovu odluke Glavnog odbora kada se za to izjasni više od polovine njegovih članova, na zahtjev Nadzorne komisije, na zahtjev preko 50 % udruženja – članova ili kada je sazovu predsjednik ili potpredsjednik Skupštine kada se po njihovoj ocjeni steknu uslovi za to.

§ 18.

Poziv za Skupštinu sa dnevnim redom i radnim materijalom se šalje najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine delegatima, odnosno njihovim zamjenicima. Pozive za Skupštinu potpisuje predsjednik Skupštine. U slučaju njegove objektivne spriječenosti pozive potpisuje potpredsjednik ili lice koje on ovlasti pismenim putem. U izuzetnim slučajevima pozive može potpisati i onaj član Skupštine koji za to ima pismenu podršku najmanje polovine delegata.

Putne naloge odobrava i potpisuje predsjednik ili neko drugo za to ovlašteno lice iz Glavnog odbora BHSŽ. Sve eventualne nesuglasice vezane za održavanje Skupštine rješava predsjednik Skupštine s tim što se o istom obavezno izjašnjava Skupština na sazvanom zasjedanju.

§ 19.

Da bi Skupština mogla punovažno da radi i odlučuje, neophodno je da istoj prisustvuje natpolovična većina delegata. Odluke se donose većinom glasova prisutnih delegata. U slučaju izjednačenog broja glasova predsjedavajući Skupštine ima odlučujući glas, osim pri tajnom izjašnjavanju, tada se odluka donosi žrijebom.

U slučaju da nije ispunjen kvorum, zakazuje se novo zasjedanje Skupštine u najkraćem mogućem roku a najkasnije za tri sedmice.

Ukoliko i na tom ponovljenom zasjedanju ne prisustvuje natpolovična većina delegata, Skupština se održava sa brojem prisutnih delegata a odluke se smatraju punovažnim ako za njih glasa većina od prisutnih delegata.

§ 20.

Rad Skupštine je javan. Javnost se može isključiti samo u izuzetnim slučajevima, ali o tome se mora prethodno odlučiti na Skupštini.

Skupština na svojim sjednicama razmatra i odlučuje o:

 • programu rada i finansijskom planu;
 • donošenju Statuta i drugih opštih akata;
 • donošenju poslovnika o radu;
 • biranju i imenovanju predsjednika i potpredsjednika Skupštine;
 • biranju i imenovanju članova Glavnog odbora, Nadzorne i Izborne komisije;
 • izvještaju o radu i finansijskom izvještaju;
 • žalbama kao drugostepeni organ;
 • svim vidovima saradnje svojih organa sa drugim asocijacijama, te na taj način trasira ukupnu aktivnost na nivou BHSŽ;
 • pitanjima statusnih promjena, iščlanjivanja kao i svim ostalim pitanjima ukoliko to zatraži više od polovine prisutnih članova na sjednici Skupštine.
§ 21.

Sjednicama Skupštine predsjedava i radom Skupštine rukovodi njen predsjednik koji na svakoj Skupštini predlaže izbor još tri člana iz reda delegata koji uz predsjednika i potpredsjednika Skupštine dalje rukovode radom Skupštine.

Predsjednika i potpredsjednika Skupštine biraju delegati aklamacijom.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Skupštine je 2 godine s tim da se po odluci Skupštine može produžiti za još jedan mandat.

Predsjednik Skupštine se stara o sprovođenju i poštivanju odluka i smjernica Skupštine, a obavlja i druge funkcije za koje ga zaduži Skupština kao i one koje proizlaze iz ovog Statuta. Predsjedniku u radu i ostvarenju funkcija i zadataka pomaže sekretarijat BHSŽ.

Skupština bira i potpredsjednika, na isti način i po istom postupku, kao i predsjednika. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili pak spriječenosti u obavljanju predsjedničkih poslova.

Skupština također bira predsjednika, potpredsjednika i članove Glavnog odbora, Nadzorne i Izborne komisije.

2 – Glavni odbor
§ 22.

Da bi se ostvario kontinuitet rada, svake izborne godine se mijenja do 50 % članova Glavnog odbora.

Predsjednik Glavnog odbora BHSŽ se bira na period od dvije godine s mogućnošću izbora na samo još jedan mandat shodno opredjeljenjima organizacije da treba dati mogućnost afirmacije svim članovima. U organe Skupštine ne može biti biran delegat koji ne prisustvuje Skupštini (osim u izuzetno opravdanim situacijama o čemu se izjašnjava Skupština).

§ 23.

Glavni odbor ima neparan broj članova a sačinjavaju ga: predsjednik, potpredsjednik, koordinatori regija kao i ostalih organizacionih formi koje u svom radu objedinjuju osnovna udruženja i predsjednici odbora i tijela za pojedine oblasti čiju potrebu i strukturu utvrđuje Glavni odbor.

Skupština bira predsjednika i potpredsjednika Glavnog odbora i imenuje koordinatore regija kao i ostalih organizacionih formi koje u svom radu objedinjuju osnovna udruženja.

Skupština imenuje i zamjenike koordinatora regija, koji su ujedno i zamjenici članova Glavnog odbora.

Mandat članova Glavnog odbora i njihovih zamjenika je dvije godine i može se na osnovu odluke Skupštine produžiti za još jedan mandat.

Glavni odbor na konstitutivnoj sjednici (prva sjednica nakon Skupštine) bira predsjednike odbora i tijela za pojedine oblasti i njihove zamjenike, koji su ujedno i zamjenici članova Glavnog odbora. Broj predsjednika odbora i tijela za pojedine oblasti ne može prelaziti polovinu broja izabranih i od Skupštine potvrđenih članova Glavnog odbora.

Za slučaj da neki od članova Glavnog odbora kojeg bira ili imenuje Skupština dobrovoljno podnese ostavku, ovlašćuje se Glavni odbor da izabere novog člana Glavnog odbora, odnosno njegovog zamjenika, na mandat do slijedeće Godišnje skupštine.

§ 24.

Da bi Glavni odbor mogao punovažno da radi i odlučuje, neophodno je da istom prisustvuje natpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. U slučaju izjednačenog broja glasova predsjedavajući Glavnog odbora ima odlučujući glas, osim pri tajnom izjašnjavanju, tada se odluka donosi žrijebom.

O radu Glavnog odbora se vodi zapisnik o čemu se stara sekretar BHSŽ. Zapisnici sa sjednica Glavnog odbora se svim članovima Glavnog odbora dostavljaju najkasnije 3 sedmice nakon održanih sjednica. Zapisnici sa sjednica Glavnog odbora dostavljaju se u istom roku svim organizacionim jedinicama kao i predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine.

Po potrebi se mogu zakazati i vanredne sjednice Glavnog odbora na zahtjev predsjednika Nadzorne komisije ili većine članova Glavnog odbora.

Sva pošta (zapisnici, dokumenti, radni materijali i druge informacije) se radi klimatskih mjera i zaštite okoline, u pravilu, šalje elektronskim putem. Na izričit zahtjev primaoca, koji treba uslijediti blagovremeno, pošta se šalje u klasičnom obliku – putem pošte.

3 – Nadzorna komisija
§ 25.

Nadzorna komisija kontroliše finansijsko poslovanje BHSŽ, primjenu Statuta i ostalih opštih akata BHSŽ.

§ 26.

Nadzornu komisiju (interna revizija) bira Skupština i ima tri člana, a po potrebi i zamjenike članova. Članovi Nadzorne komisije između sebe biraju predsjednika. Mandat Nadzorne komisije je 2 godine s tim da se po odluci Skupštine može produžiti za još jedan mandat.

Skupština imenuje ovlaštenog revizora (eksterna revizija). Mandat ovlaštenog revizora je 2 godine s tim da se po odluci Skupštine može produžiti.

4 – Izborna komisija
§ 27.

Skupština bira najmanje tri člana Izborne komisije koja obavlja tehnički dio izbora. Članovi izborne komisije između sebe biraju predsjednika. Mandat Izborne komisije je 2 godine s tim da se po odluci Skupštine može produžiti za još jedan mandat.

V – Zastupanje i predstavljanje BHSŽ
§ 28.

Predsjednik Glavnog odbora BHSŽ zastupa i predstavlja BHSŽ u zemlji i inostranstvu. U slučaju spriječenosti predsjednika, te funkcije obavlja potpredsjednik Glavnog odbora. U slučaju spriječenosti i predsjednika i potpredsjednika, Glavni odbor određuje vršioca dužnosti predsjednika Glavnog odbora.

VI – Sekretarijat BHSŽ
§ 29.

BHSŽ ima sekretarijat. Glavni odbor donosi odluke o zapošljavanju u sekretarijatu i utvrđuje prava i obaveze svih zaposlenih.

VII – Finansiranje BHSŽ
§ 30.

BHSŽ prikuplja, koristi i raspolaže sredstvima radi realizacije Statutom utvrđenih zadataka. BHSŽ obezbjeđuje izvore finansiranja:

 • organizaciona pomoć od nadležne švedske institucije;
 • potpora za zaposlene od AMI-a (Arbetsmarknadsinstitutet);
 • dobrovoljni prilozi žena i njihovih asocijacija;
 • donatorski i sponzorski prihodi pojedinaca, vladinih i nevladinih organizacija, humanitarnih i drugih organizacija;
 • vlastiti i ostali prihodi kao što su članarine i dotacije za redovnu djelatnost te dotacije za različite projekte iz djelatnosti utvrđene Statutom.
§ 31.

Odluke o načinu i korištenju sredstava donosi Glavni odbor.

VIII – Prestanak rada BHSŽ
§ 32.

BHSŽ može prestati sa radom nakon donošenja dvije uzastopne odluke Skupštine BHSŽ uz saglasnost većine od najmanje 2/3 prisutnih delegata.

U slučaju da se Skupština ne može sastaviti zbog nedolaska delegata a niti nakon drugog saziva odluku o prestanku može donijeti i Glavni odbor sa natpolovičnom većinom.

IX – Prelazne i završne odredbe
§ 33.

Tumačenje Statuta, kao najvećeg zakonskog akta, daje Skupština BHSŽ.

§ 34.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a usvaja se ako za njega glasa natpolovična većina prisutnih delegata na Skupštini. Statut se usvaja u integralnom tekstu i zamjenjuje prethodni iz cjelishodnih razloga. Statut je dvojezičan. Izvorni tekst je na bosanskom jeziku, a tekst Statuta je preveden i na švedski jezik, u duhu tog jezika.

Tačnost prijevoda Statuta na švedski jezik ovjeravaju svojim potpisom predsjednik Skupštine BHSŽ, sekretar i predsjednik Nadzorne komisije.

§ 35.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Göteborg, 26. 3. 2022.

Haris Tucaković, sekretar/zapisničar
Sanela Ovčina, predsjednica Skupštine

Ovjerivači:
Vasva Šiljković
Edina Dautović

Nadzorna komisija
Selma Borovac

Stranica obnovljena: 2022-03-31

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski