Sveriges Kvinnolobbys sex krav inför valet!

7 jun, 2018 |

Riksdagspartierna har glömt bort jämställdhet i valrörelsen. Det menar Sveriges Kvinnolobby som idag presenterar sina valkrav. Organisationen kräver att löner och villkor ska förbättras i vård och omsorg så att fler vill och orkar jobba i välfärden och att polisen ska inrätta särskilda enheter som spanar, utreder, förebygger och ingriper mot kvinnofrids- och sexualbrott.

Sveriges Kvinnolobbys sex krav inför valet

Sveriges Kvinnolobbys sex krav inför valet

I valrörelsen 2014 var jämställdhet en av valets hetaste frågor. Men i årets valrörelse är det få som talar om kvinnors rättigheter, liv och villkor.

– Trots att flera av valets stora frågor som trygghet, sjukvård och integration är viktiga jämställdhetsfrågor är det inget parti som pratar om kvinnor. Om vi missar jämställdhetsperspektivet ser vi bara halva problemet, halva lösningen och hälften av väljarna, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

För att få upp jämställdhet på dagordningen presenterar Sveriges Kvinnolobby idag sex krav inför höstens val.

Sveriges Kvinnolobbys sex krav inför valen 2018
  1. Halva makten – hela livet. Bryt den könssegregerade arbetsmarknaden genom att anställa fler kvinnor i mansdominerade verksamheter och se till att de får möjlighet att befordras. Säkerställ att styrelser, ledningsgrupper och politiska församlingar är jämställda genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och varvade listor.
  2. Integration och egen försörjning ska gälla alla. Öronmärk platser i etableringsinsatser för kvinnor, se till att satsningar på etablering genomförs i kvinnodominerade sektorer och att barnpassning erbjuds i anslutning till alla etableringsaktiviteter.
  3. Jämställdhet är en nyckel till en bra och likvärdig skola. Ge skolinspektionen ett permanent uppdrag att följa upp hur väl skolor lever upp till sitt jämställdhetsuppdrag. Starkare styrning som tar sikte på att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat ger en bättre skola för alla.
  4. Föräldraförsäkringen är större än en köksbordsfråga. Individualisera föräldraförsäkringen, se till att den används under barnets två första år och gör det möjligt för alla gravida kvinnor som inte kan arbeta att få graviditetsersättning.
  5. Fler anställda är en förutsättning för bra och tillgänglig vård och omsorg. Minska kvinnors obetalda arbete genom att säkerställa en god omsorg för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Inför minimikrav om en barnmorska per födande kvinna. Om fler ska vilja och orka jobba i välfärden måste lönerna höjas och villkoren förbättras.
  6. Ingen trygghet utan kvinnofrid. Inrätta särskilda enheter som spanar, utreder, förebygger och ingriper mot kvinnofrids- och sexualbrott i alla polisområden. Förebygg mäns sexuella våld genom att begränsa spridningen av pornografi och säkerställa att all sexualundervisning bygger på makt och jämställdhet.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska