Stadgar

Vid Bosnien och Hercegovinas årsmöte den 13 mars 1999 i Skövde antogs stadgar som på grund av beslut vid årsmöte den 17 april 2004 i Kalmar, den 8 mars 2008 och den 17 mars 2012 i Värnamo, den 16 mars 2013 i Kristianstad, den 29 mars 2014 i Borås, den 19 mars 2016 i Skövde, den 25 mars 2017 i Jönköping, den 24 mars 2018 i Lidköping, den 28 mars 2021 vid videoårsmötet, den 26 mars 2022 i Göteborg och den 27 april 2024 i Helsingborg har ändrats och samlats med alla tidigare tillägg i en odelad text.

Stadgar
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
I – Allmänna regler
§ 1.

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (i fortsättningen förkortat BHKRF) är en ideell, opolitisk organisation som förenar kvinnoföreningar och avdelningar från enstaka regioner eller liknande organisationsformer.

Varje förening eller avdelning är i princip självständig i sitt arbete så att den tillfredställer önskningar och behov hos sina medlemmar och att det är i överensstämmelse med BHKRF: s gemensamt fastställda principer och enligt de här stadgarnas regler.

BHKRF kommer i sitt arbete att följa de normer och principer som gäller för de organisationer som BHKRF är medlem i.

Alla BHKRF:s organisationsdelar som samarbetar med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV ska följa helnykterhet som en av denna organisationens grundläggande idéer.

§ 2.

BHKRF: s organisationsstruktur bestäms vid årsmöte beroende på geografiska kriterier av förenade organisationer.

§ 3.

Kvinnoföreningar och avdelningar vilka tillhör enstaka organisations delar i mening av stadgarnas § 2, har gemensamt mål och uppgift att finna de bästa lösningar för att förverkliga organiserat skydd och hjälp för kvinnor, barn och familj, med förberedande och realisation av de mest adekvata sätt för utbildning, information, kultur, idrott och humanitära aktiviteter.

BHKRF: s ständiga och primära uppgift är samarbete med kvinnoorganisationer i Sverige, så att på det sättet ta del i vardagligt samhällsliv i det land vi lever och verkar i.

§ 4.

Med de här stadgarna beskrivs: namn, säte, verksamhet, organisation, finansiering, gemensamma aktiviteter och allmänna mål, samt rättigheter och förpliktelser för valda organ, särskild för personer med speciella befogenheter inom BHKRF.

§ 5.

Organisationens namn:

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige – förkortning BHKRF.

§ 6.

BHKRF har sitt säte i Skövde, org. nummer är 866601-5824.

§ 7.

BHKRF: s stämpel har rund form med 35 mm diameter. Den har i mitten formen av Bosnien och Hercegovinas flagga med texten ”Bosnien och Hercegovina” runt om. Utanför flaggan står det ”Kvinnoriksförbund”. I stämpelns ram står det ”Bosanskohercegovački Savez žena” och ”Sverige – Švedska”.

§ 8.

BHKRF organiserar och utför sin verksamhet i Sverige och förverkligar sitt samarbete med närstående organisationer och myndigheter var det finns behov, i enighet med de proklamerade målen och intresse (enligt denna stadga), särskild med Bosnien och Hercegovina.

II – BHKRF:s mål och åligganden
§ 9.

BHKRF har de här målen och åligganden:

 • organisera förverkligandet av skydd och hjälp till kvinnor och familj;
 • permanent arbete för kvinnors status och hjälp att nå framgång i samhället;
 • vårdande och förverkligande av kulturellt och historiskt arv, symboliska och karaktäristiska bosniska värden;
 • humanitärt arbete med särskild hänsyn till hjälp för kvinnor, barn och hjälpbehövande;
 • kvinnointegration i det svenska samhället;
 • deltagande i demokratiska processer i det svenska samhället;
 • ständiga aktiviteter med alla andra frågor som rör kvinnors, barns och familjens framgång.
§ 10.

Uppräknade mål och åligganden kommer BHKRF att förverkliga genom:

 • aktiva medlemmars deltagande i förverkligande av mål och uppgifter;
 • föreläsningar i föreningar och avdelningar i olika livsområden som är av intresse för kvinnor, barn och familj;
 • organisera möten, seminarier samt rådgivning på föreningarnas regionala nivå med inhemska och utländska gäster närvarande;
 • hjälpa till och bidra med att genomföra projekt som bidrar till att uppnå kvinnors status;
 • tätt samarbete med alla allmänna tidningar i Sverige och andra länder;
 • arbeta mot allt negativt i samhället, med särskild hänsyn till allt negativt som påverkar unga såsom: droger, alkohol, nazism, rasism, våldsbeteende och andra orättvisor mot oförmögna och svaga människor.
III – Medlemskap
§ 11.

Medlemmar i BHKRF är föreningar, avdelningar samt individer.

Medlemmar i BHKRF kan bli föreningar, avdelningar samt individer om de accepterar stadgarna och betalar medlemsavgift.

Medlemmar i BHKRF kan likväl vara män och barn.

Förutom de uppräknade, kan BHKRF: s årsmöte ta emot de föreningar/individer som särskilt bidragit till BHKRF eller dess regionala delars framgång som hedersmedlemmar.

Förutom de uppräknade, kan BHKRF: s årsmöte ta emot som hedersmedlemmar de föreningar/individer som särskilt bidragit till BHKRF eller dess organisations delars framgång.

§ 12.

Medlemmar i BHKRF kan vara ordinarie, associerade och hedersmedlemmar.

§ 13.

Regioner och organisationsenheter fastställda med årsmötes beslut om BHKRF: s organisationsstruktur har sina rättigheter och förpliktelser vilka består av:

 • delta i BHKRF: s aktiviteter;
 • föreslå och initiera program och projekt, föreslå och besluta om tiden för genomförandet av dessa;
 • val av alla de olika ombuden;
 • beslutande i åstadkommandet och fördelningen av medel i BHKRF;
 • rätt att bli informerade i det allmänna arbetet och om BHKRF: s aktiviteter som helhet.
§ 14.

Utträde ur medlemskap i BHKRF sker på grund av skriftlig utsago från enstaka personer, föreningar, avdelningar, regionala föreningar eller andra organisationsformer inom BHKRF, samt med styrelsens beslut.

Varje enstaka person eller organisation skall uteslutas som medlem om man är verksamma emot BHKRF: s intresse eller emot de gällande stadgarna, samt skadar BHKRF: s anseende eller på något annat sätt stör verksamhet av BHKRF eller dess enstaka medlemmar. Varje utesluten person eller organisation har besvärsrätt som läggs in till BHKRF: s årsmöte.

Medlemskap upphör i och med det datum när enstaka person eller organisation inkommer med skriftlig utsago, eller i och med datum för styrelsens beslut.

Beslutet skickas till BHKRF: s sekretariat som är skyldig att vidarebefordra till BHKRF: s årsmötets ordförande och styrelsen. Om utträde kommer av styrelsebeslut, skickas beslutet snarast till gällande part och måste innehålla besvärshänvisning.

IV – BHKRF:s organ
§ 15.

Organ i BHKRF är:

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisionskommitté
 4. Valberedning
1 – Årsmöte
§ 16.

Årsmötet är det högsta organet. Varje grundläggande organisationsform ska delegera två ombud (vardera) till årsmötet. Årsmötets ordförande och vice ordförande, styrelsens medlemmar, revisionsmedlemmar och valberedning är ombud i och med sin post. Om ombuden inte skulle ha möjlighet att närvara vid årsmötet kan de besluta om vem som ska ersätta denne.

§ 17.

Ordinarie BHKRF: s årsmöte ska hållas i veckan omkring den 1 mars, senast före mars månads utgång året efter räkenskapsåret. Ort och datum för årsmötet bestäms av styrelsen i konsultationer med årsmötets ordförande. Extra årsmöte kan hållas om styrelsen beslutat (mer än halva medlemmar), krav från revisionskommitté, krav av över 50 % av föreningar/medlemmar eller på årsmötets ordförandes eller vice ordförandes beslut enligt deras bedömning.

§ 18.

Skriftlig kallelse till årsmöte med dagordning samt övrigt material utsändes till ombuden, eller deras suppleanter, senast 15 dagar före dess hållande. Kallelse underskrivs av årsmötets ordförande. I fall av densammas förhinder, underskrivs kallelse av årsmötets vice ordförande eller av årsmötets ordförande bemyndigad person. Vid exceptionella omständigheter kan kallelse underskrivas av ombud som har skriftligt stöd av minst hälften av alla ombud.

BHKRF: s ordförande eller inom styrelsen bemyndigande person beslutar och skriver under resekostnadshandlingar och ger dem till kassören för utbetalning av dessa. Alla eventuella otydligheter angående årsmöte löses av årsmötets ordförande, och om detta beslutas slutligen vid nästa årsmöte.

§ 19.

Årsmötet kan arbeta och besluta helt och fullt endast om mer än hälften av styrelsemedlemmar närvarar. Vid lika röstetal har sittande årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val med sluten omröstning, då lotten skiljer.

I det fallet då det inte finns tillräckligt med ombud, kallar man till ett nytt årsmöte senast inom tre veckor.

Om det vid nästa sammanträde ej finns mer än hälften av ombud, hålls årsmöte med närvarande ombuden, och beslut räknas giltigt om mer än hälften av närvarande ombuden röstar.

§ 20.

Årsmötets arbete är öppet för allmänheten. Allmänheten kan uteslutas bara i speciella fall, men om detta måste man besluta före årsmötet.

Årsmötet arbetar och beslutar om:

 • verksamhetsplan och budget;
 • stadgar och andra allmänna handlingar;
 • reglemente om BHKRF: s arbete;
 • val av årsmötets ordförande och vice ordförande;
 • val av styrelse, revisionskommitté och valberedning;
 • verksamhetsberättelse och redogörelse för räkenskaper;
 • besvär;
 • all sorts samarbete med andra organisationer, så att de slår samman alla aktiviteter i nivå med BHKRF;
 • alla andra frågor som ansöks av mer än hälften av ombuden.
§ 21.

Årsmötets ordförande skall förutom sig själv och årsmötets vice ordförande, under årsmötets gång föreslå val av ytterligare tre personer från ombuden, som ska tillsammans med ordföranden och vice ordföranden fortsätta med årsmötets arbete.

Årsmötets ordförande och vice ordförande väljs av ombuden genom handuppräckning.

Mandat för årsmötets ordförande och vice ordförande är 2 år och kan, på årsmötets beslut, förlängas ett mandat till.

Årsmötets ordförande ser till att årsmötets beslut och arbetsriktning respekteras, men arbetar också med andra saker som årsmötet beslutar om och som härrör från stadgarna. Sekretariat hjälper ordföranden med årsmötets arbete.

Vid årsmöte väljs även årsmötets vice ordförande, på samma sätt och procedur, som ordförande. Vice ordförande ersätter ordförande i fall dennes frånvaro eller förhinder.

Vid årsmöte väljs även styrelsens ordförande, vice ordförande, styrelsemedlemmar, revisionskommitté och valberedning.

2 – Styrelse
§ 22.

För att förverkliga verksamhetens kontinuitet, väljs varje omvalsår högst 50 % av styrelsens medlemmar.

Mandatperioden för styrelsens ordförande och vice ordförande är två år och kan förlängas med ytterligare två mandatperioder.

§ 23.

Styrelsen har ett ojämnt antal medlemmar och består av: ordförande, vice ordförande, samordnare för regioner och andra organisationsformer som förenar lokala föreningar samt ordföranden för kommittéer för enstaka område vilkets behov och struktur fastställer styrelsen.

Vid årsmöte väljs styrelsens ordförande, vice ordförande samt utses samordnare för regioner och andra organisationsformer som förenar lokala föreningar.

Vid årsmöte väljs även regionala vice samordnare vilka är samtidigt styrelsens medlemmars suppleanter.

Mandat för styrelsemedlemmar är två år och kan, efter årsmötesbeslut, förlängas ytterligare två år.

Vid konstituerande styrelsemöte (det första styrelsemötet efter årsmötet) väljs ordföranden för kommittéer för enstaka område och deras suppleanter vilka samtidigt är styrelsens medlemmars suppleanter. Antal av dessa ordföranden och resp. kommittéer kan inte överskrida hälften av styrelsens medlemmar som har valts eller utnämnts av årsmötet.

Om det är någon av styrelsens medlemmar, som har valts eller utnämnts av årsmötet, av någon avledning avgår under mandatperioden, då är styrelsen bemyndigad att välja ny styrelsemedlem, respektive suppleant, med mandat till nästa årsmöte.

§ 24.

Styrelsen kan arbeta och besluta helt och fullt endast om mer än hälften av styrelsemedlemmar närvarar. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal har sittande styrelsens ordförande utslagsröst, utom vid val med sluten omröstning, då lotten skiljer.

Under styrelsemöte förs protokoll, med sekreterares ombesörjande. Styrelsemötesprotokollen skickas till alla styrelsens medlemmar senast 3 veckor efter styrelsemöte. Styrelsemötesprotokollen under samma tid skickas även till alla organisationens delar samt till årsmötets ordförande och vice ordförande.

Vid behov kan kallas till extra styrelsemöte vid anfordran av ordförande för revisionskommittén eller av styrelsens medlemmars majoritet.

All post (protokoll, dokument, verksamhetshandlingar och annan information) skall, som regel, skickas elektroniskt p.g.a. miljöhänsynen och klimatåtgärder. På uttrycklig begäran från mottagaren, som bör göras i god tid, kommer post att skickas på klassiskt sätt – med vanlig post.

3 – Revisionskommitté
§ 25.

Revisionskommittén kontrollerar BHKRF: s räkenskaper, tillämpning av stadgar och kontroller andra BHKRF: s handlingar.

§ 26.

Revisionskommittén (intern eller föreningens revision) väljs av årsmötet och består av tre personer och vid behov suppleanter. Mandat för revisionskommittén är 2 år och kan, på årsmötets beslut, förlängas ett mandat till.

Årsmöte utser den auktoriserade revisorn (extern revision). Mandat för den auktoriserade revisorn är 2 år och kan, på årsmötets beslut, förlängas ett mandat till.

4 – Valberedning
§ 27.

Valberedning väljs av årsmötet. Valberedningen förbereder val och består av minst tre personer. Mandat för valberedning är 2 år och kan, på årsmötets beslut, förlängas ett mandat till.

V – Representation av BHKRF
§ 28.

Ordförande representerar BHKRF i landet och i utlandet. Om ordförande blir förhindrad genomför vice ordförande dessa uppgifter. Om ordförande och även vice ordförande blir förhindrade utser styrelsen en annan person som ska vara ersättare.

VI – BHKRF:s sekretariat
§ 29.

BHKRF har sekretariat. Styrelsen beslutar om anställning i sekretariatet och bestämmer anställdas befogenheter och förpliktelser.

VII – BHKRF:s finansiering
§ 30.

BHKRF förverkligar, använder och disponerar med medel för att realisera stadgar. BHKRF har dessa finansieringskällor:

 • organisations- och verksamhetsbidrag av aktuella myndigheter och institutioner;
 • Arbetsmarknadsinstitutets bidrag för anställda;
 • frivilliga bidrag från kvinnor och deras föreningar;
 • bidrag från donatorer och sponsorer, statliga organisationer och icke statliga organisationer, humanitära och andra organisationer;
 • egna och övriga inkomster som medlemsavgifter, samt stöd för olika projekt och verksamhet som fastställts av stadgar.
§ 31.

Beslut om sättet och användandet av medel görs av styrelsen.

VIII – BHKRF:s verksamhets avslutning
§ 32.

BHKRF kan avsluta verksamhet efter två raka årsmötesbeslut med samtycke av minst 2/3 närvarande ombuden.

Om årsmötet, även efter andra kallelsen, inte kan arbeta på grund av ombudsfrånvaro, kan styrelsen med majoritet besluta om verksamhetens avslutande.

IX – Avslutande regler
§ 33.

Tolkning av de här stadgarna görs av BHKRF: s årsmöte.

§ 34.

De här stadgarna tillämpas det datum som de fastställts, men tillämpas om över hälften av närvarande medlemmar under årsmötet röstar för. Stadgarna tas emot i den odelade texten och ersätter den föregående av rimliga skäl. Stadgarna är tvåspråkiga. Stadgarnas textkälla är på bosniska, men är översatt till svenska.

Översättningen av stadgar till svenska kommer att bevittnas av årsmötets ordförande, sekreterare och revisionskommitténs ordförande.

§ 35.

Ändringar och tillägg till de här stadgarna utförs på samma sätt som de fastställts.

Helsingborg, den 27 april 2024

Haris Tucaković, sekreterare/protokollförare
Vasva Šiljković, årsmötets vice ordförande

Justeringspersoner:
Alma Softić, ordförande
Ljiljana Mašić

Revisionskommittén:
Selma Borovac

Sidan uppdaterad: 2024-05-08

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska