Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbunds Dataskyddspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte den 25 maj 2018 PUL (personuppgiftslagen). Enligt GDPR ska information om registrering av personuppgifter meddelas de personer som lämnar dessa uppgifter.

General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund (BHKRF) samlar bland annat in information till vårt medlemsregister. Eftersom du kan komma i kontakt med oss även på andra sätt finns det ytterligare situationer där vi behöver samla in personuppgifter.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:
 • När du registrerar dig som medlem
 • När du engagerar dig i förbundet
 • När du anmäler dig till våra aktiviteter
 • När du ansöker om rese- och andra kostnader för medverkande i våra aktiviteter

Beroende på i vilket syfte du kontaktar oss rör det sig om olika uppgifter vi samlar in. Det kan röra sig om följande uppgifter:

 • Person och kontaktuppgifter – bild (bara för medlemmar i styrelsen och andra organ), namn, födelsedatum, könstillhörighet, personnummer, telefonnummer, e-postadresser och postadress
 • Betalningsuppgifter – dit bankkontonummer
Varför behöver vi behandla dina personuppgifter?

För att uppfylla vårt syfte behöver vi medlemmar, frivilliga och engagerade. För att kunna ha medlemmar, frivilliga och engagerade behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med BHKRF:s stadgar.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:

 • Administrera ditt medlemskap
 • Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information så som nyhetsbrev
 • Bjuda in dig till de aktiviteter och seminarier vi arrangerar
 • Ansöka om stats- och andra bidrag eller om verksamhetsersättning

Utöver de ändamål som anges ovan kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis vid bokförings- och skattemässiga skäl.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

BHKRF har ett litet kansli (sekretariat) och det är i första hand vår personal och styrelsen som behandlar dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Laglig grund för insamling av personuppgifter

För att vi ska kunna använda dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund. Att vi har rätt att hantera dina personuppgifter beror på att du har anmält dig som medlem. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du stått som inaktiv medlem i ett år tar vi bort dina personuppgifter från vårt medlemsregister. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som anges här eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Dina rättigheter

Du har rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter och har rätt till att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
 • Bli bortglömd i våra register, dock kan det förekomma legala skyldigheter som hindrar oss från detta, som exempelvis bokföringslagen
 • Begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
 • Föra fram klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR
Vill du veta mer eller har du frågor

Kontakta info@bhkrf.se

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska