Jezični informatori pomažu Policiji

27 Dec, 2013 |

Vrhovna uprava policije u Švedskoj dobija sada pomoć od višejezičnih informatora kako bi informisala osobe čiji maternji jezik nije švedski. Cilj je da se poveća znanje o krivičnim djelima u bliskim relacijama i više prijavljuje policiji.

Nasilje nad ženama

Nasilje nad ženama

Policija | Obavještenje za javnost | Krivična djela u bliskim relacijama

U Švedskoj svake godine bude ubijeno 17 žena i 3 muškarca od strane njihovog aktuelnog ili bivšeg partnera. Broj osoba koje su svake godine izložene nasilju bližnjih procjenjuje se da odgovara stanovništvu grada srednje veličine, npr. Uppsale. Prošle godine primila je policija 35.000 prijava za krivična djela u bliskim relacijama. Ali daleko od toga da svi prijavljuju policiji. Da bi postigli da više žrtava kontaktira policiju, provodi se javna informativna kampanja.

Od početka decembra Policija će obavještavati o nasilju u bliskim relacijama na nekim od najvećih useljeničkih jezika: španskom, poljskom, arapskom, somalijskom i engleskom. U Göteborgu, Malmöu i Uppsali organizovaće se stotine informativnih susreta na multikulturnim punktovima za okupljanje poput ženskih udruženja i građanskih ureda.

Pri informativnim susretima Policiji će pomagati višejezični informatori. Oni će govoriti o krivičnim djelima u bliskim relacijama, šta žrtve trebaju raditi i da svi koji posjećuju policijsku stanicu imaju pravo na tumača. Oni će takođe dijeliti višejezični informativni materijal i materijal na jednostavnom švedskom jeziku.

Krivična djela u bliskim relacijama su veliki društveni problem koji se javlja u svim društvenim grupama, u svim vrstama relacija i kod svih uzrasta. Da bi došla do više žrtava, Policija smatra da je važna saradnja s drugim mjerama čime se smanjuje nevidljivost i podiže svijest da se kontaktira Policija. Važno je da se Policija može razumjeti na više jezika. To je način na koji Policija može doći do osoba koje imaju poteškoće pri informisanju na švedskom.

Činjenice o informativnim mjerama Policije na više jezika

Radi informisanja o krivičnim djelima u bliskim relacijama i važnosti da se ista prijave Policiji, provodi se pismena i usmena informativna kampanja na nekim od najvećih useljeničkih jezika. Mjera je dio informativne kampanje Policije o krivičnim djelima u bliskim relacijama, Dođite nam, kojom se želi skrenuti pažnja na tu vrstu krivičnih djela i povećati broj prijava.

Činjenice o krivičnim djelima u bliskim relacijama

Krivična djela u bliskim relacijama postoje u svim društvenim grupama, u svim vrstama relacija i kod svih uzrasta. Svake godine u Švedskoj bude ubijeno oko 17 žena i 3 muškarca od nekoga s kim imaju ili su imali blisku relaciju. Broj osoba koje su svake godine izložene nasilju bližnjih procjenjuje se da odgovara stanovništvu grada srednje veličine, npr. Uppsale. Prošle godine primila je policija 35.000 prijava za krivična djela u bliskim relacijama.

Savjeti Policije žrtvama nasilja
  • Povjeravajte se prijateljima kojima možete vjerovati, ispričajte im o svojoj situaciji. Tada mogu podržati ono što kažete pri eventualnom suđenju.
  • Obratite se dežurstvu za žene ili muškarce. Oni takođe mogu podržati ono što kažete pri eventualnom suđenju.
  • Vodite dnevnik u kojem dokumentujete gdje i kada ste vrijeđani, izloženi prijetnji ili pretučeni, i gdje po tijelu ste bili udarani.
  • Ne perite odjeću koju ste imali na sebi u vezi sa zlostavljanjem ili seksualnim zlostavljanjem.
  • Dokumentujte svoje povrede, poželjno je da ih fotografišete ili da su dokumentovane od strane doktora.
  • Sačuvajte eventualne prijetnje koje dobijete telefonom, e-poštom ili SMS-om. Pošaljite ih dalje prijateljima koji ih mogu pohraniti. To mogu biti važni dokazi.
Savjeti Policije onima koji sumnjaju da je neko izložen nasilju
  • Pomozite čuvanjem dokaza kao što su slike povreda, bilješke ili e-pošta.
  • Ako ne želite uraditi formalnu prijavu, možete ipak kontaktirati Policiju i anonimno ispričati o svom sumnji. Zatim je posao Policije da vidi hoće li se događaj dalje istražiti.
  • Nazovite uvijek Policiju ako sumnjate da je neko u neposrednoj opasnosti. Policija je u mogućnosti hitno pomoći i preduzeti različite zaštitne mjere. Policija ne preporučuje nikome da lično pokuša spriječiti nasilje. A bilježenje događaja i vremena može biti od velike pomoći da bi Policija naknadno mogla dokazati da je krivično djelo počinjeno.
  • Oni koji rade u Policiji, školi i drugim državnim organima dužni su socijalnoj službi prijaviti ako posumnjaju da neko dijete strada. Djeca koja su lično zlostavljana i djeca koja su svjedoci zlostavljanja roditelja, jako stradaju.

(Preveo: Haris T.)

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X