10 miljoner till nordisk konferens för ökad jämställdhet

18 nov, 2012 |

– Kampen för kvinnors rättigheter hotas på internationell nivå av länder med en bakåtsträvande syn på jämställdhet. Sverige och våra nordiska grannländer bör gå i bräschen för en framtidsagenda för kvinnors rättigheter, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Getrud Åström och Nyamko Sabuni (Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet, Källa: Roks)

Getrud Åström och Nyamko Sabuni (Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet, Källa: Roks)

Pressmeddelande | 16 november 2012 | Utbildningsdepartementet | 10 miljoner till nordisk konferens för ökad jämställdhet

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har vid upprepade tillfällen uttryckt oro för det internationella jämställdhetsarbetet. Därför är det avgörande med en kraftsamling för förverkligandet av FN:s Pekingplattform – ett av de viktigaste jämställdhetsdokumenten som någonsin antagits – och arbeta fram strategi för framtiden när Milleniemålen går ut 2015.

Mot den bakgrunden har regeringen beslutat att bevilja en ansökan från Sveriges Kvinnolobby om ekonomiskt bidrag för att genomföra en nordisk kvinnokonferens, Nordiskt Forum Malmö 2014 – new actions on women’s rights. Konferensen äger rum i Malmö 12–15 juni 2014. Regeringen beviljar ett bidrag för 2012 om högst 1 000 000 kronor, för 2013 högst 2 500 000 kronor och för 2014 högst 6 500 000 kronor.

Nordiskt Forum är ett gemensamt initiativ från den nordiska kvinnorörelsen för att förverkliga det dokument som FN antog år 1995 på World Congress on Women’s Rights i Peking. Konferensen planeras innehålla föreläsningar, seminarier och workshops och riktar sig till en bred målgrupp som till exempel kvinnoorganisationer, politiker, myndigheter, allmänhet och andra berörda organisationer.

– Denna framåtsyftande kraftsamling är viktig i en tid då den globala utvecklingen för jämställdhet ifrågasätts. Norden betraktas på många sätt som föregångare vad gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter. Genom Nordiskt Forum kan kvinnoorganisationer och beslutsfattare i de nordiska länderna tillsammans sätta agendan för framtidens jämställdhetsutveckling, säger Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

Syftet med konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 är bland annat att organisera ett arbete för förverkligandet av Pekingplattformen, främja och utveckla den nordiska debatten om kvinnors rättigheter, formulera rekommendationer för framtida strategier på FN:s Millenium Development Goals 2015.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska