Nordiskt Forum Malmö 2014 – New action on women’s rights

27 aug, 2013 |

Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New action on women’s rights. 15 000 personer förväntas delta.

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014

Sveriges Kvinnolobby kallar nu Sveriges feminister och alla som har något att säga om kvinnors rättigheter och jämställdhet att komma till Malmö den 12–15 juni 2014.

Konferensen är en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. De samlade tusentals aktivister, organisationer, politiker och andra aktörer som diskuterade både nationella och internationella kvinnopolitiska frågor och strategier. De resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nordiskt Forum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt.

Bakgrund

FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing 1995. Då antogs Platform for Action av världens regeringar. Antagandet var en seger för och byggde på kvinnorörelsens världsomspännande regionala arbete, exempelvis i Norden, och dess starka vilja till att nå överenskommelser. De regeringar som undertecknade handlingsplanens tolv artiklar gjorde ett åtagande att förverkliga CEDAW-Kvinnokonventionen genom att bedriva ett aktivt och synligt arbete.

Sedan 1995 har ingen världskonferens om kvinnors rättigheter genomförts.

Under senare år har röster höjts för behovet av en sådan konferens, men det har också varnats för faran med en konferens som skulle öppna handlingsplanen för omförhandlingar. Det saknas tilltro till att världens regeringar skulle hålla fast vid sina tidigare åtaganden utan att istället kvinnors rättigheter och livsvillkor skulle skruvas tillbaka.

Kvinnors rätt till en god utveckling och att bestämma över sina egna kroppar och sexualitet är fortfarande kontroversiella frågor som utlöser ändlösa förhandlingar och brist på resultat. Den globala utvecklingen mot jämställdhet är ifrågasatt liksom även principer om universella rättigheter och demokrati.

Att vi idag befinner oss i en situation där vi vid stora FN-konferenser och toppmöten arbetar för att språk och text man enades om för 20 år sedan inte ska urvattnas eller försvinna är ett tecken på att den internationella utvecklingen inte går framåt.

Det senaste beviset på detta är att FN:s medlemsländer inte kunde enas om gemensamma slutsatser under CSW år 2012. Ett annat exempel är den svaga texten om kvinnor och jämställdhet i slutdokumentet från Rio+20.

Kvinnors rättigheter och lika möjligheter möter aktivt motstånd med hänvisning till traditioner, religioner och kulturer. Rättigheter relativiseras och kringgärdas av inskränkningar.

Men kvinnors livsvillkor sätts också under press av ekonomiska, miljömässiga och politiska kriser. Kriser av olika slag har upprepade gånger visat sig ha mest negativ effekt på kvinnor, särskilt fattiga kvinnor.

Världen genomgår stora förändringar som exempelvis globalisering och ny teknikutveckling vilket i sig innehåller stora positiva möjligheter, men de modeller och lösningar som diskuteras för att lösa problemen i världen och ta hand om de positiva möjligheterna saknar ofta ett uttalat jämställdhetsperspektiv. Detta behöver utvecklas.

Organisation

Sveriges Kvinnolobby tog initiativ till en gemensam nordisk förberedande konferens i november 2011 där ett femtiotal representanter från kvinno- och jämställdhetsorganisationer samlades. Konferensen resulterade i en nordisk styrgrupp med ett initiativ- och planeringsansvar för Nordisk Forum Malmö 2014. Följande organisationer ingår i styrgruppen:

Mer info | Anmälan

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska