Stop Rasizmu Odmah: Stavite antirasizam na politički dnevni red!

21 Mar, 2014 |

Tokom posljednjeg mjeseca desilo se nešto fantastično u Švedskoj – i širom svijeta – naime kampanja Fight Racism Now.

Stop Rasizmu Odmah (vanjski link)

Stop Rasizmu Odmah (vanjski link)

Tu je koalicija od oko 32 grupe i udruženja u Švedskoj, kao što je Afro-švedski savez, Centar za borbu protiv rasizma, Studijski savez Ibn Rushd, Multikulturalni centar i Roma International, udružila snage da bi vlastodršcima postavila 4 zahtjeva.

To su:

  • Nikakva državna sredstva preduzećima koja diskriminišu. Javne nabavke trebaju sadržavati klauzulu koja zahtijeva od dobavljača da imaju konkretan, pisan i pratljiv plan za unaprjeđenje jednakih prava i mogućnosti i sprječavanje etničke i vjerske diskriminacije. I drugu klauzulu prema kojoj nabavljačka jedinica ima pravo raskinuti ugovor ako dođe do diskriminacije.
  • Učiniti antirasizam jednako važnim pitanjem na radnom mjestu kao i rodnu ravnopravnost. Aktivne mjere na radnom mjestu na etničkoj (narodnosnoj) ili vjerskoj osnovi će se nalagati po zakonu u istoj mjeri kao što se sada nalažu u pitanjima pola.
  • Obnoviti nastavne planove antirasističkim ciljevima. Svi učenici koji završe osnovnu školu trebaju naučiti da su nediskriminacija, jednaka prava i mogućnosti osnovna demokratska načela. Ispitati da li još uvijek ima rasnih udžbenika koje treba ukloniti. Te učiniti da historija rasizma u Švedskoj i ostatku Evrope i njegove veze s evropskim kolonijalizmom i nacionalizmom budu dio nastavnog plana u višim razredima osnovne i srednje škole.
  • Zabraniti etničko profiliranje. Donijeti zakon o pravnim posljedicama po policajce koji koriste etnicitet (uključujući boju kože i slično) ili religiju kao osnovu za sumnju o krivičnom djelu, namjeri da se počini krivično djelo ili sklonosti činjenja krivičnog djela.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X