Stoppa Rasismen Nu: Sätt antirasism på den politiska dagordningen!

21 mar, 2014 |

Under den senaste månaden har något fantastiskt ägt rum i Sverige – och över hela världen – nämligen kampanjen Fight Racism Now.

Stoppa Rasismen Nu (extern länk)

Stoppa Rasismen Nu (extern länk)

Där har en koalition bestående av cirka 32 grupper och föreningar i Sverige, såsom exempelvis Afrosvenskarnas riksförbund, Centrum mot rasism, Ibn Rushd studieförbund, Mångkulturellt centrum och Roma International gått samman för att ställa 4 krav på landets makthavare.

Dessa är:

  • Inga statliga medel till företag som diskriminerar. Offentliga upphandlingar bör innefatta en klausul som kräver att leverantörer har en konkret, skriftlig och uppföljningsbar plan för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka etnisk och religiös diskriminering. Och en annan klausul enligt vilken den upphandlande enheten har rätt att säga upp avtalet om diskriminering förekommer.
  • Gör antirasism till en lika viktig fråga i arbetslivet som jämställdhet. Aktiva åtgärder i arbetslivet på etniska eller religiösa grunder ska påbjudas enligt lag i samma utsträckning som det idag är påbjudet i fråga om kön.
  • Förnya läroplanen med antirasistiska mål. Alla elever som gått ut grundskolan ska ha lärt sig att icke-diskriminering, lika rättigheter och möjligheter är grundläggande demokratiska principer. Utred om det fortfarande finns rasistiska läroböcker som bör gallras bort. Samt gör undervisning om rasismens historia i Sverige och övriga Europa och dess kopplingar till europeisk kolonialism och nationalism en del av läroplanen på högstadie- och gymnasienivå.
  • Förbjud etnisk profilering. Lagstifta om rättsliga påföljder för polis som använder etnicitet (inklusive hudfärg och liknande omständigheter) eller religion som grund för misstanke om brott, uppsåt till brott eller benägenhet till brott.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska