Ny delegation ska främja jämställt arbetsliv och minskat lönegap

13 okt, 2011 |
Nyamko Sabuni, Hillevi Engström och Mikael Sjöberg

Nyamko Sabuni, Hillevi Engström och Mikael Sjöberg

Pressmeddelande | 10 oktober 2011 | Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet

Regeringen har beslutat att tillsätta en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Delegationen ska utreda kvinnors och mäns olika villkor och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män. Delegationen ska även bjuda in till debatt och sprida information.

– Flickor lyckas bättre än pojkar i skolan, men lönekuvertet förblir tunnare. Det är dags att kvinnors utbildning lönar sig lika mycket som männens. Att lönegapet ska fortsätta minska är en viktig jämställdhetsprioritering, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

– I kvinnodominerade sektorer är karriär- och utvecklingsmöjligheterna ofta begränsade vilket måste ses som ett allvarligt samhällsproblem. Det är orimligt att vi 2011 fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, har utsetts till ordförande för Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

Sammanfattning av direktiven:

Det finns fortfarande brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv.

Kvinnors löner är lägre än mäns och lönegapet är i stort sett lika stort som för tjugo år sedan. Kvinnor har en sysselsättningsgrad som är lägre än mäns. Kvinnor arbetar deltid i betydligt större omfattning än män, både frivilligt och ofrivilligt.

Av de sysselsatta arbetar en tredjedel av kvinnorna deltid även om andelen heltidsarbetande har ökat de senaste tio åren. Bland männen arbetar nästan 90 procent heltid.

Avgiftsbestämda pensionssystem innebär att skillnaderna mellan kvinnor och män har effekter även efter det att arbetslivet avslutats.

Uppdraget ska delredovisas senast den 22 februari 2013 och slutredovisas senast den 24 oktober 2014.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska