20 000 tillfrågas om sina erfarenheter av våld

27 apr, 2012 |

Under våren genomför Nationellt centrum för kvinnofrid en stor nationell studie där 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-75 år tillfrågas om sin utsatthet för våld, både i barndomen, ungdomen och i vuxen ålder.

Tommy Andersson, docent och forskningsledare för studien

Tommy Andersson, docent och forskningsledare för studien

Källa :: Nationellt centrum för kvinnofrid :: den 25 april 2012

– Våld är ett mycket stort och allvarligt samhällsproblem. För att kunna ge bättre stöd åt de utsatta och förebygga våld behöver vi veta mer om hur det verkligen ser ut, säger Tommy Andersson, docent och forskningsledare för studien.

Datainsamlingen görs av Statistiska centralbyrån. De totalt 20 000 deltagarna har valts ut slumpvis och får svara på ett antal frågor antingen via webben eller via en utskickad pappersenkät. Frågorna rör både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Studerar våldets effekter över tid

Förutom frågor om vem som utövade våldet och var det inträffade, innehåller enkäten även frågor om personernas hälsa och livssituation. Svaren kompletteras med uppgifter om sjukförsäkring, arbetslöshet, pension med mera, för att försöka skapa en bild av våldets effekter på kort och lång sikt.

– Studien är den första i sitt slag som undersöker både kvinnors och mäns våldsutsatthet ur ett så långt perspektiv. Det är viktigt att få veta mer om hur våldet kan påverka hälso- och livssituationen, säger Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid

De första resultaten från studien beräknas kunna presenteras under hösten 2012.

Tommy Anderssons forskning ligger i huvudsak inom forskningsområdena kriminologi och missbruk; orsaksfaktorer/utvecklingsprocesser vad gäller missbruk och kriminalitet, alkohol-, drog- och brottsförebyggande insatser, åtgärder/behandling, brottsofferfrågor m.m.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska