Inbjudan till dialog om könsdiskriminering och jämställdhetsarbete

25 sep, 2012 |

Av: Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det sker genom att ta emot individanmälningar och söka upprättelse för personer som har utsatts för diskriminering, men också genom att granska arbetsgivares och utbildningsanordnares jämställdhets- eller likabehandlingsplaner.

Agneta Broberg (Foto: Maja Suslin)

Agneta Broberg (Foto: Maja Suslin)

Den främjande verksamheten består även i att informera, utbilda, överlägga och ha kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer eller att vidta andra lämpliga åtgärder som DO bedömer kan leda till resultat.

En viktig del i arbetet är att ta del av erfarenheter och synpunkter från organisationer i det civila samhället som har kunskap om hur diskrimineringen kan ta sig uttryck eller vilka åtgärder som kan vara viktiga för att åstadkomma lika rättigheter och möjligheter.

DO vill därför bjuda in er för att informera om ombudsmannens arbete mot könsdiskriminering och för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, också i de fall då diskrimineringsgrunden kön samverkar med andra grunder. Vid detta möte vill DO samtidigt ta del av era kunskaper, erfarenheter och synpunkter. En mer detaljerad dagordning skickas ut till de organisationer som anmäler sig.

Tid: tisdag, den 16 oktober 2012, kl 12.30–16.00

Plats: Rum 3001 på bottenvåningen i DO:s lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm

Programpunkter

  • Ombudsmannens roll, organisation och arbetsinsatser, aktuella rättsfall och granskningar
  • Kommande uppdrag, projekt och förändringar i lagstiftningen
  • Från det civila samhället till DO – viktiga frågor och tidpunkter ur ett jämställdhetsperspektiv
  • Former för framtida samarbete och dialog

Ansvariga för mötet är Eva Nikell, Kerstin Jansson och Camilla Tegnér på Utvecklingsenheten. DO välkomnar förslag till frågor att ta upp under mötet.

Den här inbjudan går ut till alla statsbidragsberättigade kvinnopolitiska organisationer och till andra kvinnopolitiska och jämställdhetspolitiska organisationer i det civila samhället som DO bedömer bör vara med (se sändlistan). Om ni anser att vi har glömt bort någon viktig organisation får ni gärna höra av er med förslag.

DO har inte möjlighet att betala för några resor eller andra personliga omkostnader i samband med mötet. Vi kommer att bjuda på kaffe och smörgås, frukt och förfriskningar under mötets gång.

Om ni önskar mer information kan ni kontakta camilla.tegner@do.se eller på tel. 08-120 20 724. Detsamma gäller om er organisation inte kan närvara men gärna vill ta del av informationen i efterskott.

Anmälan görs till camilla.tegner@do.se senast den 10 oktober 2012.

För att så många organisationer som möjligt ska kunna delta är antalet platser begränsat till högst 1 deltagare per organisation.

Hörselslinga finns i lokalen som även i övrigt är fullt tillgänglig. Om det är något vi behöver tänka på när det gäller förtäringen eller om ni har andra önskemål vore vi tacksamma om ni meddelar dessa i samband med anmälan.

Med vänlig hälsning

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska