Genomförandet av den nationella handlingsplanen för 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

27 sep, 2012 |

Regeringen fattade idag beslut om ett antal indikatorer för att följa upp genomförandet av den svenska nationella handlingsplanen för FN-resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Resolution 1325

Resolution 1325

Sju nationella indikatorer har tagits fram. Genom dessa förbättras möjligheten att mäta och utvärdera målen som fastställs i Sveriges handlingsplanen. Indikatorerna mäter bland annat antalet kvinnor som rekryteras till internationella fredsinsatser.

Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen och Sida har av regeringen fått i uppdrag att med hjälp av indikatorerna årligen redovisa myndigheternas genomförande av handlingsplanen.

– Sverige prioriterar frågor om kvinnors delaktighet i arbetet med fred och säkerhet och för kvinnors och flickors villkor i krig och konflikter. För att kunna utvärdera det vi gör, i enlighet med den nationella handlingsplanen för resolution 1325, blir indikatorerna ett betydelsefullt instrument, säger utrikesminister Carl Bildt.

Om FN-resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionens huvudsakliga syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet och att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer.

År 2006 antog Sverige som ett av de första länderna i världen en nationell handlingsplan för FN-resolution 1325. År 2009 antogs en reviderad handlingsplan för 2009–2012, som med dagens beslut förlängs till 2015. I den nuvarande handlingsplanen ingår även resolution 1820 om att skydda kvinnor från sexuellt våld i konflikt.

Källa: Genomförandet av den nationella handlingsplanen för 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska