Jämställdheten trampar vatten

8 nov, 2012 |

SCB har publicerat fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”. Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012.

En viktig jämställdhetsfråga är möjligheten att kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Ett mått som används är uttag av betald föräldrapenning. Männens uttag av föräldrapenning fortsätter sakta att öka, men fortfarande är det kvinnor som tar ut den största delen av föräldrapenningdagarna. Under 2011 tog kvinnor ut 76 procent av dagarna och männen 24 procent.

Tidsanvändningsundersökningen visar att kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket sett över veckans alla dagar. Män får i större utsträckning betalt för sitt arbete än kvinnor, som lägger mer tid på det obetalda hemarbetet. Kvinnor har under de senaste 20 åren minskat sitt obetalda arbete med drygt en timme per vardagsdygn. Under samma period har männen ökat sitt obetalda arbete med 8 minuter.

En tredjedel av de sysselsatta kvinnorna och var tionde sysselsatt man arbetar deltid. Kvinnors arbetstid påverkas av antalet barn och av det yngsta barnets ålder, medan mäns arbetstid inte påverkas av detta.

Den tudelade arbetsmarknaden

Av samtliga anställda återfinns endast 13 procent av kvinnorna och 12 procent av männen i yrken med en jämn könsfördelning. Bland de 30 största yrkena finns enbart tre som har en jämn könsfördelning, det vill säga minst 40 procent av vardera könet. Dessa yrken är kockar och kokerskor, läkare och universitets- och högskolelärare.

Stora löneskillnader i vissa yrkesgrupper

I de tio största yrkesgrupperna finns 1,5 miljoner anställda. I nio av dessa har män högre månadslön än kvinnor. Undantaget är vård- och omsorgspersonal där kvinnor har en månadslön i medeltal på 23 000 kr vilket är 200 kr mer än män. Högst lön i de tio yrkesgrupperna har män som är företagsekonomer, marknadsförare eller personaltjänstemän. Deras lön är i medeltal 45 400 kr i månaden. Kvinnor i samma yrkesgrupp har en lön som är nästan 9 000 kr lägre. Alla löner är omräknade till heltidslöner.

Kvinnor har högre utbildning än män

Kvinnor utbildar sig i högre grad än män, kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män, kvinnor arbetar deltid i högre grad än män och kvinnor har lägre lön än män. Den sammanräknade förvärvsinkomsten är i alla åldrar lägre för kvinnor än för män.

Oro för våld ändrar kvinnors färdvägar

29 procent av kvinnor i åldern 16-24 år och 22 procent i åldern 25-44 år väljer ofta eller ganska ofta en annan väg eller färdsätt därför att de är oroliga för att utsättas för våld. Motsvarande andel för män i samma åldrar är 5 procent.

Män har rösträtt i styrelser, kvinnor är suppleanter

I styrelsen till statligt hel- och delägda företag är 39 procent av ordförandena kvinnor och 61 procent män. I de fyra affärsverken finns inga kvinnor på dessa positioner och i de börsnoterade bolagen är fyra procent av styrelseordförandena kvinnor. Sett till alla aktiebolag i Sverige är 12 procent av styrelseordförandena kvinnor och 88 procent män. Av alla kvinnor som sitter i en aktiebolagsstyrelse är 61 procent suppleanter. Motsvarande andel för män är 21 procent.

Publikation

Publikationen finns i sin helhet på SCB:s webbplats.

Källa: Jämställdheten trampar vatten

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska