Kvinnor i Bosnien-Hercegovina har världens lägsta fertilitet

29 okt, 2011 |
I Bosnien-Hercegovina får kvinnor i genomsnitt bara 1,1 barn

I Bosnien-Hercegovina får kvinnor i genomsnitt bara 1,1 barn

Kvinnor i Bosnien-Hercegovina har världens lägsta fertilitet enligt rapporten ”Globala befolkningstrender” från UNFPA:s Nordiska kontor som gavs ut i oktober 2011.

Befolkningsstatistik
 • Den 31 oktober 2011 blir världens befolkning 7 miljarder.
 • Världens befolkning växer nu långsammare än den tidigare har gjort:
Världens befolkning växer nu långsammare än tidigare

Världens befolkning växer nu långsammare än tidigare

 • Fertiliteten i utvecklingsländer har sjunkit från nästan 6 barn per kvinna i början av 1960-talet till 2,6 barn idag.
 • Sedan 1968 har det erkänts som en mänsklig rättighet att själv kunna bestämma hur många barn man vill ha.
 • … men 215 miljoner kvinnor som inte önskar att bli gravida har inte tillgång till effektiv prevention.
 • Kvinnor som har gått i skola och fått en utbildning får generellt färre barn.
 • Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden bidrar till ekonomisk tillväxt…
 • … men kvinnors deltagande förutsätter att de själva kan planera sina graviditeter.
Befolkningsprognoser
Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser

 • FN förutspår att världens befolkning kommer att vara 9,3 miljarder år 2050 och 10,1 miljarder år 2100 (den orange linjen).
 • Små förändringar i fertiliteten kommer dock innebära stora förändringar i befolkningstalet. Om kvinnor i genomsnitt får 0,5 barn fler än förväntat kommer utvecklingen följa den röda linjen. Om de får 0,5 färre kommer det följa den blåa linjen.
 • Samtliga prognoser förutsätter att fertiliteten fortsätter att sjunka. Om fertiliteten förblir oförändrad kommer världsbefolkningen att vara 27 miljarder människor år 2100.
 • År 2050 kommer befolkningen ha ökat med 1 miljard i Asien och 1,2 miljarder i Afrika, medan den kommer sjunka i Europa.
 • Världens äldre utgör den befolkningsgrupp som framöver kommer att öka mest eftersom medellivslängden stiger.
 • Över hälften av världens befolkning bor i städer och i stort sett all framtida befolkningstillväxt kommer att ske i städerna.
… om befolkningstillväxt

Det finns tre orsaker till befolkningstillväxt

 • När kvinnor föder fler än 2,1 barn i genomsnitt ligger fertiliteten över ”ersättningsnivå” och bidrar därför till befolkningstillväxt.
 • Lägre dödlighet leder till högre levnadsålder och därmed till befolkningstillväxt. Den förväntade livslängden kommer att stiga från 69 år idag till 81 år 2100.
 • Även om fertiliteten omedelbart föll till ersättningsnivå så skulle befolkningstalet fortsätta att öka under årtionden, eftersom den nuvarande generationen av barn och unga, som är den största någonsin, kommer växa upp och själv få barn.

 

 • Om kvinnor var sexuellt aktiva genom hela sin reproduktiva ålder och inte använde preventivmedel skulle de få 12–14 barn var.
 • Världens kvinnor föder i dag 2,5 barn i genomsnitt.
 • Låg fertilitet är orsak till att befolkningstalet i Europa kommer sjunka med 19 miljoner människor fram till år 2050. Det motsvarar den totala befolkningen i Danmark, Norge och Sverige.
 • Idag lider 925 miljoner människor i värden av undernäring. Det motsvarar att var sjunde människa inte får tillräckligt med mat för att kunna leva ett hälsosamt och aktivt liv.
… om fertilitet
 • Varje år föder 135 miljoner kvinnor barn.
 • Varje år är 75 miljoner graviditeter oplanerade.
 • Varje år genomgår cirka 21,6 miljoner kvinnor en abort under osäkra förhållanden.
 • 215 miljoner kvinnor som inte önskar att bli gravida inom en tidshorisont på två år använder inte effektiv prevention. De saknar kunskap eller pengar till preventivmedel; preventivmedel finns inte tillgängligt; eller står kulturella hinder i vägen för att de ska kunna använda prevention.
 • Vi vet att varje extra krona som investeras i prevention kommer minska vårdutgifterna med motsvarande 1,40 kronor.
 • I Bosnien-Hercegovina har kvinnor världens lägsta fertilitet med 1,1 barn, medan kvinnor i Niger i genomsnitt föder 6,9 barn. I Sydafrika får kvinnor i genomsnitt 2,4 barn. Det är den lägsta fertiliteten i Afrika.
 • Analyser visar att en sjundedel av fattigdomsreduktionen i utvecklingsländer mellan 1960 och 2000 kan tillskrivas minskad fertilitet.

UNFPA, FN:s befolkningsfond, arbetar i mer än 150 länder med att främja ”sexuell och reproduktiv hälsa”. Detta begrepp omfattar bland annat:

 • att varje sexuell handling är frivillig och utan risk för sexuellt överförbara sjukdomar inklusive HIV/AIDS
 • att varje graviditet är planerad
 • att varje förlossning är säker.

För att uppnå dessa mål arbetar UNFPA med sexualundervisning och information till både unga och vuxna; med att skapa bättre tillgång till preventivmedel, till barnmorskor och till akut hjälp vid komplikationer under graviditet och förlossning; med diagnos och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar; samt med att främja jämställdhet. UNFPA är den största offentliga inköparen av preventivmedel i världen.

2015-mål nummer 5 omfattar ”Universell tillgång till reproduktiv hälsa år 2015”.

Mer info

Sidan uppdaterad: 2011-10-30

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska